Projekty EFS

  • OSI Com­pu­Train Sp. z o.o.  w part­nerst­wie z Insty­tutem Pracy i Spraw Soc­jal­nych, oraz  Gminą Miastem Prza­s­nysz real­izuje pro­jekt Potenc­jały – Nowe formy kap­i­tału społecznego w gminie miejskiej Prza­s­nysz