POTENCJAŁY – NOWE FORMY KAPITAŁU SPOŁECZNEGO W GMINIE MIEJSKIEJ PRZASNYSZ

Potenc­jały – Nowe formy kap­i­tału społecznego w gminie miejskiej Prza­s­nysz
OSI Com­pu­Train Sp. z o.o.  w part­nerst­wie z Insty­tutem Pracy i Spraw Soc­jal­nych, oraz  Gminą Miastem Prza­s­nysz real­izuje pro­jekt Potenc­jały – Nowe formy kap­i­tału społecznego w gminie miejskiej Prza­s­nysz
 

Projekt realizowany w latach  2020 -2022 r.
Zespół real­izu­jący: dr Dar­iusz Zalewski — kierownik pro­jektu,  dr Elż­bi­eta Bojanowska, prof. zw. dr hab. Stanisława Goli­nowska, prof. nadzw. dr hab. Kaz­imierz Frieske,  dr Kinga Pawłowska, dr Krzysztof Pod­wój­cic,  mgr Mateusz Trochymiak.

Z ramienia OSI CompuTrain przy projekcie pracują: Mieczysław Łais, Sławomir Łais, Grzegorz Nowak, Kacepr Madej, Aneta Popiel.

Celem pro­jektu jest opra­cow­anie, przetestowanie i włącze­nie do poli­tyki innowa­cyjnego mod­elu inter­wencji ukierunk­owanej na ogranicze­nie dynamiki wielowymi­arowo rozu­mi­anego ubóstwa i wykluczenia społecznego przez zmi­anę schematów poz­naw­czych odbior­ców, zgod­nie z założe­ni­ami i z wyko­rzys­taniem tech­nik ekonomii behaw­io­ral­nej. Pro­jek­towany model ma na celu zahamowanie tych pro­cesów przez zmi­anę mod­eli men­tal­nych osób narażonych na odd­zi­ały­wanie pro­cesów mar­gin­al­iza­cji społecznej – doty­czy to przede wszys­t­kich rodzin, w których pro­cesy te obe­j­mują dwie lub trzy gen­er­acje. Główny rezul­tat pro­jektu to poprawa skuteczności dzi­ałań w zakre­sie wyrówny­wa­nia szans życiowych dzieci i młodzieży na obszarach o uśpi­onym kap­i­tale społecznym w opar­ciu o opracow­any innowa­cyjny model zmi­any schematów poz­naw­czych i zmniejszenia psy­cho­log­icznych i społecznych kosztów związanych z dziedz­icze­niem ubóstwa. W założe­ni­ach model obe­j­muje oddziaływanie bezpośred­nie w rodz­i­nach prob­le­mowych ukierunk­owane na dzieci i młodzież (przy pomocy asys­tenta rodziny), oraz wyko­rzys­tanie tech­nik pracy w gru­pach i akty­wiz­a­cję środowiskową. Ważnym ele­mentem mod­elu jest też tzw. ‘blended learn­ing’ łączący trady­cyjne i cyfrowe tech­niki naucza­nia (z wyko­rzys­taniem społecznoś­ciowej plat­formy elearningowej). 

Źródło finan­sowa­nia: POWR Dzi­ałanie 4.1 Innowacje społeczne